E-mail: <sora@morimoto.io>

Matrix: @smorimoto:matrix.org

Mastodon: @smorimoto@mastodon.online

Twitter: @_smorimoto

GitHub: @smorimoto

GitLab: @smo

---

Cool projects: